Skip to main content

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

katilimenerji.com olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenmekte ve saklanmaktadır.

Veri Sorumlusu Olarak Bilgilendirme

Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan katilimenerji.com olarak, 6698 sayılı KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, bu sayfada açıklanan kişisel verileriniz; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, üçüncü kişilere açıklanabilecek/aktarılabilecek, sınıflandırılabilecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel Verileriniz Nasıl İşlenebilir?

katilimenerji.com ile paylaştığınız kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVKK uyarınca, tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilen, kaydedilen, depolanan, değiştirilen, yeniden düzenlenen, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızca işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Paylaştığınız kişisel veriler,

Müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin gereklerini sözleşme ve teknolojinin gereklerine uygun olarak yerine getirmek, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla;
Bu düzenlemelere dayanılarak hazırlanan 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı R.G. ile 26.08.2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcıları ve Aracı Hizmet Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerinin tespiti amacıyla kimlik, adres ve gerekli diğer bilgilerin kaydedilmesi amacıyla
Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan, ödeme sistemlerine, elektronik sözleşmelere veya kağıt ortamındaki işlemlere esas olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla;
Kamu güvenliği ve hukuki uyuşmazlıklarla ilgili konularda, talep halinde ve mevzuata uygun olarak Cumhuriyet savcılarına, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi vermek;
Üyelerimize çok çeşitli imkânlar sunmak veya bu imkânları yasal çerçevede sunabilecek kişi veya kurumlarla paylaşmak amacıyla

6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlem görecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Üçüncü Kişi Veya Kuruluşlar Hakkında Bilgi

katilimenerji.com ile paylaştığınız kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen amaçlarla aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; ana hissedarlarımız, hissedarlarımız, doğrudan veya dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz; başta katilimenerji.com altyapısını kullanan Üye şirketler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere verilen hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere, faaliyetlerimizi yürütmek ve/veya Veri İşleyen olarak işbirliği yaptığımız program ortağı kuruluşlar, yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişi ve kuruluşlardır.

Kişisel Verileriniz Nasıl Toplanıyor?

Kişisel verileriniz,

katilimenerji.com internet sitesi ve mobil uygulamalarında yer alan formlar ile katilimenerji.com web sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar ile ad, soyad, TC kimlik numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgilerle; kullanıcı adı ve şifre kullanılarak erişilen sayfalardaki tercihleri içeren veriler, gerçekleştirilen işlemlere ait IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ve konum verisi olarak gezinme süresi ve detaylarını içeren veriler;ad, soyad, T.C. kimlik numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi olarak; kullanıcı adı ve şifre kullanılarak erişilen sayfalardaki tercihler, gerçekleştirilen işlemlere ait IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile konum verisi olarak gezinme süresi ve detaylarını içeren veriler;
Konferans ve eğitimler, danışmanlık hizmetleri, satış ve pazarlama departmanı çalışanları, kağıt formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak;
Fiziksel veya sanal ortamda, yüz yüze veya mesafeli olarak, katilimenerji.com ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklifte bulunmak gibi amaçlarla kartvizit, özgeçmiş (CV), teklif ve sair vasıtalarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden elde edilen sözlü veya yazılı bilgiler;
Ayrıca farklı kanallardan dolaylı olarak elde edilen veriler, internet siteleri, bloglar, yarışmalar, anketler, oyunlar, kampanyalar ve benzeri amaçlarla kullanılan (mikro) internet siteleri ve sosyal medyadan, e-bülten okuma veya tıklama hareketlerinden, kamuya açık veri tabanlarının sağladığı verilerden Sosyal medya platformları (Facebook, Twitter, Google, Instagram, Snapchat vb.) gibi sosyal paylaşım sitelerindeki profillerden ve paylaşıma açık verilerden; işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

KVKK Yürürlüğe Girmeden Önce Elde Edilen Kişisel Verileriniz

KVKK’nın yürürlüğe girdiği 7 Nisan 2016 tarihinden önce üyelik, elektronik ileti izni, ürün/hizmet satın alma ve diğer hukuk

Takdire uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz de işbu belgede belirtilen hüküm ve koşullara uygun olarak işlenmekte ve saklanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Yukarıda belirtilen yöntemlerden herhangi biri ile toplanan kişisel verileriniz Türkiye’de işlenmek veya KVKK kapsamında kalmak ve sözleşmenin amaçlarına uygun olmak kaydıyla Türkiye dışında işlenmek ve saklanmak üzere, yurt dışında hizmet veren (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilmiş ve kişisel verilerin korunması konusunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere) aracılara da aktarılabilecektir.

Kişisel Verileriniz;

İş ortaklarımız, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, TBB Risk Merkezi ve diğer gerçek veya tüzel kişiler,

Acil bir arama durumunda konumunuzu belirleyecek olan yetkili makamlara,

Yatırımcılar, Kuluçka merkezler, Hızlandırıcılar ve ekosistemdeki büyük kuruluşlar,

Sizin tarafınızdan yetkilendirilmiş avukatlarınız ve temsilcileriniz,

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra daireleri gibi diğer resmi kurumlar, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşları,

katilimenerji.com ile ticari ilişkisi olan ve telefon numaranıza sahip tüzel kişiler,

Mobil hatlarınız üzerinden yaptığınız bankacılık ve finans işlemleriniz sırasında işlem ve bilgi güvenliğinizi ve kimlik doğrulamanızı sağlamak amacıyla sim kart değişikliği gibi bilgiler, mobil internet bağlantılı telefon numaraları, banka ve finans kuruluşları gibi bilgiler,

katilimenerji.com’da onaylı hesabınız varsa, telefon numaranız ve e-posta adresleriniz, kritik bilgiler ve tanıtım, pazarlama vb. Finans kuruluşları, telekomünikasyon kuruluşları, yatırımcılar, kuluçka merkezleri, belediyeler ve benzeri tüzel kişiler tarafından farklı amaçlarla erişmek için çeşitli bilgileriniz bulunmaktadır.

Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması

katilimenerji.com, KVKK’nın 12. maddesi uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilerinizin saklandığı sistem ve veri tabanlarına yetkisiz kişilerin erişimini engellemek suretiyle; bunların muhafazasını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi gibi yazılımsal ve fiziksel güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdür. Kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edildiğinin öğrenilmesi halinde, durum derhal yasal düzenlemeye uygun olarak ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

Kişisel Verilerin Güncel ve Doğru Tutulması

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca, katilimenerji.com’un kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda, katilimenerji.com’un yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Müşterilerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşmaları veya web sitesi/mobil uygulama üzerinden güncellemeleri gerekmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı KVKK Kapsamındaki Hakları

6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, ilgili madde uyarınca Kişisel Veri Sahibi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:

Kişisel Veri Sahibi, katilimenerji.com’a (veri sorumlusu) başvurarak, kendisi ile ilgili
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

İletişim ve Uygulama Yöntemi

Firma Ünvanı: Katılım Enerji

Eposta: info@katilimenerji.com

Adres: Altunizade Mah. Kısıklı Cad. No:42 Üsküdar – İstanbul

Telefon: 0216 232 33 22

katilimenerji.com, yazılı veya dijital ortamda iletilen taleplere gerekçeli olmak ve 30 gün içinde cevap vermek kaydıyla olumlu/olumsuz yanıt verebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, katilimenerji.com’un ücret talep etme hakkı saklıdır. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca belirlenen tarife üzerinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenir.

Kişisel verilerinizi internet sitemizde, uygulamalarımızda ve diğer kanallarımızda paylaşarak Kişisel Veri Politikamızdan ve politikamızda yer alan işleme, işlenme yönteminden faydalanabilirsiniz.

Close Menu

Katılım Enerji

Müşteri Hizmetleri
İletişim Bilgileri

0850 259 34 22

Hafta içi 09:00 – 18:30

info@katilimenerji.com.tr

Merak ettiklerinizi bize sorabilir ve KatılımEnerji hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

Sosyal Medya Hesaplarımız

WP / IG / FB / LI / YT

SİZİ ARAYALIM

Katılım Enerji kazanç sistemi hakkında sizi bilgilendirelim.